Silvestras Leonas (kunigas)

Kunigas, knygnešys, lietuvybės puoselėtojas

Gimė 1843 m. gruodžio 16 d. Leskavos kaime, Prienų rajone, valstiečių šeimoje. Jis buvo vyriausias vienuolikos  vaikų šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Garliavoje, vėliau Smalėnuose  (Seinų apskrityje).

1864 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1869 m. vyskupo Motiejaus Valančiaus buvo įšventintas į kunigus. Pirmoji jo darbo parapija buvo Veisiejai (vikaras). Čia jis kartu su klebonu K. Sakavičiumi pradėjo sakyti pamokslus lietuvių  kalba (kas buvo draudžiama), įvedė lietuviškus poterius, įsitraukė į knygnešystės  veiklą.

Vėliau jis vikaravo Vilkavišky, Šunskuose,  Krosnoje, Meteliuose, Kudirkos Naumiestyje. Ir čia jis toliau  dirbo pavojingą knygnešio darbą, lėšomis rėmė „Varpo“,  „Ūkininko“,  „Šviesos“ leidinius. Savo lėšomis  išleido į mokslą savo brolius Petrą ir Joną, o vėliau brolių vaikus – pulkininką Silvestrą (1938 -1939 m buvusį  Vidaus reikalų ministru),  kunigą Praną,  notarą  Silvestrą.

Už nepaklusnumą caro valdžios nurodymams (laikė mišias ne savo parapijose, už patarnavimus unitams)  dažnai gaudavo baudas (nuo 50 iki 150 rublių), buvo tremiamas iš vienos parapijos į kitą. Dirbdamas Pajevony  jis organizavo lietuviškos spaudos gabenimą  iš Mažosios Lietuvos.  Knygnešystėje  jo bendražygiai buvo ir parapijos patarnautojai.

1896 m. kunigas buvo  paskirtas į Balbieriškį, o nuo 1906 m. ėjo šios parapijos klebono pareigas. Už aukų rinkimą buvo nubaustas ir tuoj pat 1906 m. buvo perkeltas į Lukšių parapiją kur  jau buvo iki gyvenimo pabaigos.

  Mirė 1917 m. vasario 18 d.

  Manoma, kad  čia,  Lukšiuose,  ir palaidotas


Parengė  Pijus Brazauskas 
Redaguota 2023 m. kovas