Skriaudžiai šiandien

Važiuojant iš Kauno į Marijampolę, prie Mauručių iš magistralės „Via Baltica“ pasukus senuoju keliu priartėji prie Veiverių miestelio, o už jo netrukus pasieki ir Skriaudžius.

Skriaudžių gyvenvietė išsidėsčiusi abipus plento, tačiau svarbiausias įstaigas, bažnyčią, muziejus, laisvalaikio salę, medicinos punktą, parduotuves, mokyklą rasite kairėje kelio pusėje. Pietvakarinis gyvenvietės pakraštys ribojasi su vandens telkiniais, kurie puošia krašto gamtovaizdį, o vasaros metu sutraukia daug poilsiautojų.

Privažiavus Skriaudžius iš tolo baltuoja Šv. Lauryno bažnyčios bokštai. Sekmadieniais ir per šventes parapijiečius džiugina Skriaudžių bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininkės Virginijos Ulevičiūtės. Greta choristų veteranų chore gieda vaikai ir jaunimas. Vaikų choras veikia nuo 1990 metų, kai Skriaudžių parapijoje vargonininkavo Veiverių meno mokyklos (dabar Veiverių Antano Kučingio meno mokykla) muzikos mokytoja Audronė Paškauskienė, kurią pakeitė vargonininkė Daiva Lapinskaitė. Vėliau chorui apie dešimtmetį vadovavo iniciatyvi, aktyvi. Skriaudžių kultūrinį gyvenimą gaivinanti A. Paškauskienės mokinė Virginija Naudžiūtė. Skriaudžių bažnyčioje apsilanko ir svečių, kurie ne tik gieda Šv. Mišiose, bet ir surengia koncertus. 2006 m. balandžio 23 d., per Atvelykį, Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčioje lankėsi Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas P. Bingelis), dainininkės A. Širvinskaitė (sopranas), J. Žilinskaitė (sopranas), D. Eidikytė (mecosopranas), vargonininkė D. Jatautaitė, 2008 m. per Tėvo dieną Skriaudžių Šv. Mišiose giedojo ir kankliavo Skriaudžių ansamblis „Kanklės“. Po Šv. Mišių koncertavo 1-osios Kauno muzikos mokyklos liaudies instrumentų klasės mokiniai bei Vilniaus bendruomenės Socialinių paslaugų centro kanklių ansamblis. Tradiciniais tapo Kūčių vakaro koncertai, kurių metu gieda Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokiniai, parapijos vaikų choras, Skriaudžių laisvalaikio salės jaunimo grupė „Cukraus pudra“, pastaraisiais metais prisijungė ir šeimų ansambliai. Antrąją Kalėdų dieną parapijos klebono kunigo R. Janušausko iniciatyva, padedant tikybos mokytojai Emilijai Naudžiuvienei, mokyklos tikybos būrelio nariams, parapijos vaikus aplanko Kalėdų senelis. Vaikai vaidina scenas iš Šv. Šeimos gyvenimo, deklamuoja eiles, džiaugiasi kalėdinėmis dovanėlėmis.

„Prie pat kelio Kaunas-Marijampolė stovi paminklas Nepriklausomybės savanoriams (A. Paltanavičiui, K. Čebeliui, J.Ališauskui, A. Kudirkai ir J. Dailidai, žuvusiems nepriklausomybės kovose), pastatytas 1933 m. Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio proga (nugriautas 1962 m., atstatytas 1988 m.). Prie paminklo atstatymo daug prisidėjo kaimo šviesuolis Vincas Liorentas. Dar šiek tiek pavažiavus pakalnėn, dešinėje, šimtamečių medžių paunksnėje, – Skriaudžių kapinės, kuriose ilsisi amžinybėn išėję skriaudiečiai ir buvę aplinkinių kaimų gyventojai: Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ įkūrėjas Pranas Puskunigis, ansamblio vadovai Antanas Degutis, Jurgis Alenskas, Leonas Puskunigis, kanklių meistras Kajetonas Naudžius, buvę Skriaudžių mokyklos vadovai Kazimieras Orlauskas ir Ona Plioplienė, VDU profesorė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademike, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė Angelė Vyšniauskaitė, knygnešys Antanas Naujalis ir daugelis kitų žymių šio krašto žmonių: tremtinių, šaulių, Lietuvos savanorių“ (Alenskas, Orinas, Patronaitienė, 2006).

Kairėje kelio pusėje – Skriaudžių buities muziejus, įkurtas 1967 m. Kuprių kaime, kultūros namų direktoriaus Stepono Jarošos pastangų dėka. 1987 m. visi trys muziejaus pastatai (stuba, kalvė ir klėtis) iš nuošalaus kaimelio buvo pervežti prie geresnio kelio į Skriaudžius. Muziejus įsikūrė greta Prano Puskunigio sodybos. Skriaudžiuose ilgus metus muziejaus vedėju buvo Pijus Brazauskas. Nuo 2008 m. pavasario jam vadovauja muziejininkė Jovita Pauliukevičiūtė. Ji rūpinasi ne tik Skriaudžių muziejumi, bet ir nauja ekspozicija legendiniam Lietuvos pokario partizanui Juozui Lukšai – Daumantui Veiverių miestelyje.

Skriaudžių kultūrinio gyvenimo centras – Skriaudžių laisvalaikio salė ir Skriaudžių pagrindinė mokykla. Kultūrinis gyvenimas Skriaudžiuose ypač pagyvėjo, kai nuo 2005 m. Skriaudžių kultūros centrui pradėjo vadovauti Virginija Naudžiūtė. Tradiciniais tapo dainų festivaliai „Iš širdies į širdį“, jaunimo grupės „Cukraus pudra“ gimtadienio šventės. Skriaudžių žmones džiugina Joninių šventė muziejaus kiemelyje, Užgavėnės, senųjų metų palydėtuvės ir kitos šventės, organizuojamos kartu su Skriaudžių pagrindine mokykla (direktorė Renata Liagienė) bei Skriaudžių bendruomenė (pirmininkas Saulius Keršys).

Po Prienų kultūros centro reorganizavimo 2008 m. buvo įkurtas Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras, kuriam vadovauja naujai paskirta direktorė Virginija Ulevičiūtė. Skriaudžių laisvalaikio salėje į repeticijas renkasi ir naujus ateities planus kuria 2005 m. „Aukso paukštės“ laimėtojas, 100 metų jubiliejų 2006 m. atšventęs Skriaudžių ansamblis „Kanklės“. Ilsėtis nėra kada. 2008 m. koncertuota tradiciniame Prienų r. renginyje „Oi būdavo, būdavo…“, dalyvauta Užgavėnių šventėje, rajoninėje Dainų šventėje, giedota ir kankliuota per Tėvo dieną Šv. Mišiose Skriaudžių bažnyčioje, koncertuota Kačerginėje, „Kanklių“ ansamblio vaikų ir jaunimo grupė, vadovaujama ansamblio kanklininkės Vilmos Pučkienės, 2008 m. rugsėjo mėn. koncertavo Veiverių šaulių salėje. Virginija Naudžiūtė, po Kultūros centro reorganizavimo pasirinkusi meno vadovės kelią, toliau vadovauja jaunimo grupei „Cukraus pudra“, kurios gretas papildė nemažas būrys „cukriukų“. Nors grupė skaičiuoja tik ketvirtus savo gyvavimo metus, tačiau yra parengusi daug įspūdingų pasirodymų, vienas iš j ų – koncertas Prienų gimtadienio šventėje 2008 m. liepos 5 d.

2008 m. vasarą į renovuotas patalpas įsikėlė Skriaudžių kaimo biblioteka, miestelyje veikianti nuo 1950 m. Bibliotekai jau 22 metus vadovauja Ona Labutienė. Dabar bibliotekos fondais naudojasi 230 skaitytojų. Jų dar pagausėjo po to, kai 2008 pradėjo veikti interneto centras „Langas į ateitį“. Vos tik atidarytas jis tapo labai populiarus ir sutraukia būrius įvairaus amžiaus lankytojų. Skriaudžių bibliotekoje esančiame centre gyventojai gali nemokamai naudotis 5 kompiuteriais ir internetu, be to,
paskaityti naujausių periodinių leidinių bei pasirinkti knygą.

Įkurtuves 2008 m. atšventė ir Skriaudžių paštas, iš grąžinto savininkui pastato persikėlęs į renovuotas buvusios bibliotekos patalpas. AB „Lietuvos paštas“ Kauno apskrities centrinio pašto Skriaudžių paštui vadovauja viršininkė Ona Ramanauskienė. Paštas priima pašto siuntas (laiškus, smulkiuosius paketus, spaudinius, siuntinius) bei pristato gavėjams pašto siuntas, priima periodinių leidinių prenumeratą, mokesčius už elektros energiją, mobiliojo ryšio paslaugas ir kt. Skriaudžių gyvenvietę ir aplinkinių kaimų gyventojus aptarnauja 5 laiškininkai.
Skriaudžių gyventojų sveikata jau daug metų rūpinasi VšĮ Veiverių PSC Skriaudžių medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Janina Naudžiuvienė. Ji organizuoja ir įgyvendina slaugą bendruomenėje, rūpinasi jos narių sveikata, slaugo vaikus ir suaugusius pacientus namuose, moko sveikos gyvensenos, prižiūri naujagimius, paaiškina, kaip vartoti gydytojo paskirtus vaistus ir kt. Bendruomenės slaugytoja lankosi ir mokykloje, kalbasi su vaikais apie higieną, alkoholio, rūkymo žalą.

Pasukę iš pagrindinio kelio, šiek tiek paėjėję keliuku, prasiskverbę pro mokyklą saugančias tujas, pasižiūrėkime, kaip gyvena mokykla pasitikdama šimto metų jubiliejų.